Утринен стих
13 Април, 2017
Дойдете при Мене всички, които се трудите и сте обременени, и Аз ще ви успокоя. Вземете Моето иго върху си, и научете се от Мене; защото съм кротък и смирен на сърце; и ще намерите покой на душите си. Защото Моето иго е благо, и Моето бреме е леко.
(Матей 11:28-30)
...
пълна


07 Април, 2017
Казва Му жената: Зная, че ще дойде Месия (който се нарича Христос); Той, когато дойде, ще ни яви всичко. Казва й Исус: Аз, Който се разговарям с тебе съм Месия.
(Йоан 4:25-26)
...
пълна


06 Април, 2017
Исус в отговор й каза: Ако би знаела Божия дар, и Кой е Онзи, Който ти казва: Дай Ми да пия, ти би поискала от Него и Той би ти дал жива {Текуща.}* вода? Казва Му жената: Господине, нито почерпало имаш, и кладенецът е дълбок; тогава отгде имаш живата вода? Нима си по-голям от баща ни Якова, който ни е дал кладенеца, и сам той е пил от него, и чадата му, и добитъкът му? Исус в отговор й каза: Всеки, който пие от тая вода, пак ще ожаднее; а който пие от водата, която Аз ще му дам, няма да ожаднее до века; но водата, която ще му дам, ще стане в него извор на вода, която извира за вечен живот.
(Йоан 4:10-14)
...
пълна


03 Април, 2017
Защото Бог толкова възлюби света, че даде Своя Единороден Син, за да не погине ни един, който вярва в Него, но да има вечен живот: Понеже Бог не е пратил Сина на света да съди света, но за да бъде светът спасен чрез Него. Който вярва в Него не е осъден; който не вярва е вече осъден, защото не е повярвал в името на Единородния Божий Син.
(Йоан 3:16-18)
...
пълна


02 Април, 2017
И както Моисей издигна змията в пустинята, така трябва да бъде издигнат Човешкият Син, та всеки, който вярва в Него [да не погине, но] да има вечен живот.?
(Йоан 3:14-15)
...
пълна


01 Април, 2017
Никодим Му казва: Как може стар човек да се роди? може ли втори път да влезе в утробата на майка си и да се роди? Исус отговори: Истина, истина ти казвам, ако се не роди някой от вода и Дух, не може да влезе в Божието царство. Роденото от плътта е плът, а роденото от Духа е дух. Не се чуди, че ти рекох: Трябва да се родите отгоре. Вятърът духа гдето ще, и чуваш шума му; но не знаеш отгде иде и къде отива; така е с всеки, който се е родил от Духа. Никодим в отговор Му рече: Как може да бъде това?
(Йоан 3:4-9)
...
пълна


30 Март, 2017
Между фарисеите имаше един човек на име Никодим, юдейски началник. Той дойде при Исуса нощем и Му рече: Учителю, знам, че от Бога си дошъл учител; защото никой не може да върши тия знамения, които Ти вършиш, ако Бог не е с него.
(Йоан 3:1, 2)
...
пълна


23 Март, 2017
А когато влезе в Капернаум, един стотник дойде при Него и Му се молеше, казвайки: Господи, слугата ми лежи у дома парализиран, и много се мъчи. Той му казва: Ще дойда и ще го изцеля. Стотникът в отговор Му рече: Господи, (...) кажи само една дума, и слугата ми ще оздравее. Защото и аз съм подвластен човек и имам подчинени на мен войници; и казвам на (...) на слугата си: Стори това, и го струва.
(Матей 8:5-9)
...
пълна


18 Март, 2017
Пазете се от лъжливите пророци, които дохождат при вас с овчи дрехи, а отвътре са вълци грабители. От плодовете им ще ги познаете. Бере ли се грозде от тръни, или смокини от репеи? Също така, всяко добро дърво дава добри плодове, а лошото дърво дава лоши плодове.
(Матей 7:15-17)
...
пълна


16 Март, 2017
Искайте, и ще ви се даде; търсете, и ще намерите; хлопайте, и ще ви се отвори, защото всеки, който иска, получава; който търси, намира; и на тогова, който хлопа, ще се отвори.
(Матей 7:7, 8)
...
пълна


14 Март, 2017
Но първо търсете Неговото царство и Неговата правда; и всичко това ще ви се прибави. Затова, не се безпокойте за утре, защото утрешният ден ще се безпокои за себе си. Доста е на деня злото, което му се намери.
(Матей 6:33, 34)
...
пълна


09 Март, 2017
И тъй бъдете съвършени и вие, както е съвършен вашият небесен Отец.
(Матей 5:48)
...
пълна


07 Март, 2017
Чули сте, че е било казано: "Не прелюбодействувай". Но Аз ви казвам, че всеки, който гледа жена, за да я пожелае, вече е прелюбодействувал с нея в сърцето си.
(Матей 5:27, 28)
...
пълна


06 Март, 2017
Чули сте, че е било казано на старовременните: "Не убивай; и който убие излага се на съд". А пък Аз ви казвам, че всеки, който се гневи на брата си [без причина], излага се на съд; и който рече на брата си Рака {Безделниче.}*, излага се на Синедриона; а който му рече: Бунтовни безумецо, излага се на огнения пъкъл.
(Матей 5:21, 22)
...
пълна


02 Март, 2017
Да не мислите, че съм дошъл да разруша закона или пророците; не съм дошъл да разруша но да изпълня.
(Матей 5:17)
...
пълна


28 Февруари, 2017
Вие сте виделината на света. Град поставен на хълм не може да се укрие. И когато запалят светило, не го турят под шиника, а на светилника, и то свети на всички, които са в къщи. Също така нека свети вашата виделина пред човеците, за да виждат добрите ви дела, и да прославят вашия Отец, Който е на небесата.
(Матей 5:14-16)
...
пълна


28 Февруари, 2017
Вие сте солта на земята. Но ако солта обезсолее, с какво ще се осоли? Тя вече за нищо не струва, освен да се изхвърли вън и да се тъпче от хората.
(Матей 5:13)
...
пълна


26 Февруари, 2017
Блажени гонените заради правдата, защото е тяхно небесното царство. Блажени сте, когато ви хулят и ви гонят, и говорят против вас лъжливо, всякакво зло заради Мене; радвайте се и веселете се, защото голяма е наградата ви на небесата, понеже така гониха пророците, които бяха преди вас.
(Матей 5:10-12)
...
пълна


26 Февруари, 2017
Блажени миротворците, защото те ще се нарекат Божии чада.
(Матей 5:9)
...
пълна


25 Февруари, 2017
Блажени чистите по сърце, защото те ще видят Бога.
(Матей 5:8)
...
пълна


24 Февруари, 2017
Блажени милостивите, защото на тях ще се показва милост.
(Матей 5:7)
...
пълна


23 Февруари, 2017
Блажени, които гладуват и жадуват за правдата, защото те ще се наситят.
(Матей 5:6)
...
пълна


22 Февруари, 2017
Блажени кротките, защото те ще наследят земята.
(Матей 5:5)
...
пълна


21 Февруари, 2017
Блажени нищите по дух, защото е тяхно небесното царство. Блажени скърбящите, защото те ще се утешат.
(Матей 5:3 ,4)
...
пълна


20 Февруари, 2017
И като слезе (...) Той се спря на едно равно място; спряха се там и голямо множество от учениците Му и голяма навалица от люде (...) които бяха дошли да Го чуят и да се изцелят от болестите си; (...) И целият народ се стараеше да се допре до Него, защото сила излизаше от Него и изцеляваше всичките. И Той подигна очи към учениците Си и каза: Блажени вие сиромаси; защото е ваше Божието царство.
(Лука 6:17-20)
...
пълна


19 Февруари, 2017
Блажени нищите по дух, защото е тяхно небесното царство. Блажени скърбящите, защото те ще се утешат.
(Матей 5:3, 4)
...
пълна


18 Февруари, 2017
И като отвори устата Си поучаваше ги, казвайки: Блажени нищите по дух, защото е тяхно небесното царство.
(Матей 5:2, 3)
...
пълна


17 Февруари, 2017
А Исус като видя множествата, възкачи се на хълма; и когато седна, учениците Му дойдоха при Него.
(Матей 5:1)
...
пълна


16 Февруари, 2017
И като повика дванадесетте Си ученици, даде им власт над нечистите духове, да ги изгонват, и да изцеляват всякаква болест и всякаква немощ. А ето имената на дванадесетте апостоли: първият, Симон, който се нарича Петър, и Андрей, неговият брат; Яков Заведеев, и Иоан, неговият брат; Филип и Вартоломей; Тома и Матей бирникът; Яков Алфеев и Тадей; Симон Зилот и Юда Искариотски, който Го предаде.
(Матей 10:1-4)
...
пълна


15 Февруари, 2017
На следния ден Иоан пак стоеше с двама от учениците си. И като съгледа Исуса когато минаваше каза: Ето Божият Агнец! И двамата ученика го чуха да говори така, и отидоха подир Исус.
(Йоан 1:35-37)
...
пълна


14 Февруари, 2017
И като ходеше край галилейското езеро, видя двамата братя, Симона, наречен Петър и брат му Андрея, че хвърляха мрежа в езерото, понеже бяха рибари. И казва им: Дойдете след Мене и Аз ще ви направя ловци на човеци. И те веднага оставиха мрежите и отидоха след Него.
(Матей 4:18-20)
...
пълна


13 Февруари, 2017
Тогава дяволът Го остави; и, ето, ангели дойдоха и Му прислужваха. (...) От тогава Исус започна да проповядва, казвайки: Покайте се, защото наближи небесното царство.
(Матей 4:11-17)
...
пълна


11 Февруари, 2017
Пак Го завежда дяволът на една много висока планина, показва Му всичките царства на света и тяхната слава и казва Му: Всичко това ще ти дам, ако паднеш да ми се поклониш. Тогава Исус му каза: Махни се, Сатано, защото е писано: "На Господа твоя Бог да се покланяш, и само Нему да служиш".
(Матей 4:8-10)
...
пълна


11 Февруари, 2017
И Тогава дяволът Го завежда в светия град, поставя Го на крилото на храма и Му казва: Ако си Божий Син, хвърли се долу; защото е писано: - "Ще заповяда на ангелите Си за Тебе: И на ръце ще Те дигат. Да не би да удариш о камък ногата Си". Исус му рече: Писано е още: "Да не изпитваш Господа твоя Бог".
(Матей 4:5-7)
...
пълна


10 Февруари, 2017
И след като пости четиридесет дни и четиридесет нощи, най-после огладня. И тъй изкусителят дойде и Му рече: Ако си Божий Син заповядай тия камъни да станат хлябове. А Той в отговор каза: Писано е: "Не само с хляб ще живее човек, но с всяко слово, което излиза от Божиите уста.
(Матей 4:2-4)
...
пълна


09 Февруари, 2017
Тогава Исус биде отведен от Духа в пустинята, за да бъде изкушаван от дявола.
(Матей 4:1)
...
пълна


08 Февруари, 2017
И като се кръсти, Исус веднага излезе от водата; и, ето, отвориха Му се небесата, и видя Божият Дух, че слиза като гълъб и се спускаше на Него; и ето глас от небесата, който казваше: Този е възлюбеният Ми Син, в Когото е Моето благоволение.
(Матей 3:16-17)
...
пълна


07 Февруари, 2017
Тогава идва Исус от Галилея на Иордан при Иоана за да се кръсти от него. А Иоан Го възпираше, казвайки: Аз имам нужда да се кръстя от Тебе, и Ти ли идеш при мене? А Исус в отговор му рече: Остави Ме сега, защото така ни е прилично да изпълним всичко що е право. Тогава Иоан го остави.
(Матей 3:16-17)
...
пълна


06 Февруари, 2017
На следния ден Иоан вижда Исуса, че иде към него, и казва: Ето Божият Агнец, Който носи греха на света!
(Йоан 1:29)
...
пълна


05 Февруари, 2017
И като проповядваше, казваше: Подир мене иде Онзи, който е по-силен от мене, Комуто не съм достоен да се наведа и развържа ремика на обущата Му. Аз ви кръщавам с вода; а Той ще ви кръсти със Светия Дух.
(Марк 1:7-8)
 
Той трябва да расте, а пък аз да се смалявам.
(Йоан 3:30)
...
пълна


04 Февруари, 2017
В ония дни дойде Иоан Кръстител и проповядваше в Юдейската пустиня, като казваше: Покайте се понеже наближи небесното царство.
(Матей 3:1-2)
  
...
пълна


03 Февруари, 2017
Както е писано в книгата на пророк Исаия: -
"Ето, Аз изпращам пред лицето Ти вестителя Си,
Който ще устрои Твоя път;

Глас на един, който вика в пустинята:
Пригответе пътя за Господа,
Прави направете пътеките за Него".
Иоан дойде, който кръщаваше в пустинята, и проповядваше кръщение на покаяние за опрощаване на греховете.
И излизаше при него цялата Юдейска страна и всичките ерусалимляни, и кръщаваха се от него в реката Иордан, като изповядваха греховете си. А Иоан носеше облекло от камилска козина и кожен пояс около кръста си, и хранеше с акриди и див мед..
(Лука 2:49-51)
  
...
пълна


02 Февруари, 2017
А Мария спазваше всички тия думи, и размишляваше за тях в сърцето си.
(Лука 2:19)
А Той им рече: Защо да Ме търсите? Не знаете ли че трябва да се намеря около дома на Отца Ми? А те не разбраха думата, която им рече. И Той слезе с тях, и дойде в Назарет, и там им се покоряваше. А майка Му спазваше всички тия думи в сърцето си.
(Лука 2:49-51)
  
...
пълна


01 Февруари, 2017
И след три дни Го намериха в храма, седнал между законоучителите, че ги слушаше и ги запитваше. И всички, които Го слушаха, се учудваха на разума Му и на отговорите Му. И като Го видяха, смаяха се; и рече Му майка Му: Синко защо, постъпи тъй с нас? Ето, баща Ти и аз наскърбени Те търсехме. А Той им рече: Защо да Ме търсите? Не знаете ли че трябва да се намеря около дома на Отца Ми?
(Лука 2:46-49)
  
...
пълна


31 Януари, 2017
А Детенцето растеше, крепнеше, и се изпълваше с мъдрост; и Божията благодат бе на Него.
(Лука 2:40)
  
...
пълна


30 Януари, 2017
А след отиването им, ето, ангел от Господа се явява насъне на Иосифа и казва: Стани, вземи детето и майка му, и бягай в Египет, и остани там докато ти река, защото Ирод ще потърси детето за да го погуби.
(Матей 2:13)
  
...
пълна


29 Януари, 2017
Като се навършиха и дните за очистването им, според Моисеевия закон, занесоха Го в Ерусалим, за да Го представят пред Господа, (както е писано в Господния закон, че "всеки първороден младенец от мъжки пол ще бъде свет на Господа"), и да принесат жертва според казаното в Господния закон "две гургулици, и две гълъбчета". И ето, имаше в Ерусалим един човек на име Симеон; и тоя човек бе праведен и благочестив, и чакаше утехата на Израиля; и Светият Дух беше в него. Нему бе открито от Светия Дух, че няма да види смърт докле не види Христа Господен.
(Лука 2:22-26)
  
...
пълна


28 Януари, 2017
Като чу това цар Ирод, смути се, и цял Ерусалим с него. Затова събра всички народни главни свещеници и книжници и ги разпитваше, где трябваше да се роди Христос. А те му казаха: Във Витлеем Юдейски, защото така е писано чрез пророка
(Матей 2:3-5)
  
...
пълна


27 Януари, 2017
Като чу това цар Ирод, смути се, и цял Ерусалим с него. Затова събра всички народни главни свещеници и книжници и ги разпитваше, где трябваше да се роди Христос...
  
...
пълна


26 Януари, 2017
А те, като изслушаха царя, тръгнаха си; и, ето, звездата, която бяха видели на изток, вървеше пред тях, докато дойде и спря над мястото гдето беше детето. Като видяха звездата, зарадваха се твърде много. И като влязоха в къщата, видяха детето с майка му Мария, паднаха и му се поклониха; и отваряйки съкровищата си, принесоха му дарове, - злато, ливан и смирна. А, понеже бяха предупредени от Бога насъне да се не връщат при Ирода, те си отидоха през друг път в своята страна.
(Матей 2:9-12)
  
...
пълна


25 Януари, 2017
А когато се роди Исус във Витлеем Юдейски, в дните на цар Ирода, ето, мъдреци от изток пристигнаха в Ерусалим. И казаха: Где е Юдейският цар, който се е родил? защото видяхме звездата му на изток, и дойдохме да му се поклоним..
(Матей 2:1-2)
  
...
пълна


24 Януари, 2017
И голямо знамение се яви на небето, - жена, облечена със слънцето, с луната под нозете й и на главата й корона от дванадесет звезди. Тя бе непразна и викаше от родилни болки, като се мъчеше да роди. И яви се друго знамение на небето, и ето голям червен змей, който имаше седем глави и десет рога, и на главите му седем корони. И опашката му, като завлече третата част от небесните звезди, хвърли ги на земята; и змеят застана пред жената, която щеше да роди, за да изяде чадото й щом роди.
(Откровение 12:1-4)
  
...
пълна


23 Януари, 2017
И на същото място имаше овчари, които живееха в полето, и пазеха нощна стража около стадото си. И ангел от Господа застана пред тях, и Господната слава ги осия; и те се уплашиха много. Но ангелът им рече: Не бойте се, защото, ето, благовестявам ви голяма радост, която ще бъде за всичките люде. Защото днес ви се роди в Давидовия град Спасител, Който е Христос Господ. И това ще ви бъде знакът: ще намерите Младенец повит и лежащ в ясли. И внезапно заедно с ангела се намери множество небесно войнство, което хвалеше Бога, казвайки: Слава на Бога във висините, И на земята мир между човеците, в които е Неговото благоволение.
(Лука 2:8-14)
  
...
пълна


22 Януари, 2017
И роди първородния си Син, пови Го и положи Го в ясли, защото нямаше място за тях в гостилницата.
(Лука 2:7)
  
...
пълна


21 Януари, 2017
А в ония дни излезе заповед от Кесаря Августа да се запише цялата вселена. Това беше първото записване откакто Квириний управляваше Сирия. И всички отиваха да се записват, всеки в своя град. И тъй, отиде и Иосиф от Галилея, от града Назарет, в Юдея, в Давидовия град, който се нарича Витлеем, (понеже той беше от дома и рода Давидов), за да се запише с Мария, която беше сгодена за него, и беше непразна. И когато бяха там, навършиха се дните й да роди.
(Лука 2:1-6)
  
...
пълна


20 Януари, 2017
А всичко това стана за да се сбъдне реченото от Господа чрез пророка който казва: "Ето девицата ще зачне и ще роди син;
И ще го нарекат Емануил" (което значи, Бог с нас). И тъй, Иосиф, като стана от сън, стори както му заповяда ангелът от Господа и взе жена си; но не я познаваше докато тя роди [първородния си] син; и нарече го Исус.
(Матей 1:22-25)
  
...
пълна


19 Януари, 2017
Тя ще роди син, когото ще наречеш Исус {Спасител.}‡; защото Той е Който ще спаси людете Си от греховете им.
(Матей 1:21)
  
...
пълна


18 Януари, 2017
Тя ще роди син, когото ще наречеш Исус {Спасител.}‡; защото Той е Който ще спаси людете Си от греховете им.
(Матей 1:21)
  
...
пълна


17 Януари, 2017
А рождението на Исуса Христа {Помазаника.}†биде така: след като бе сгодена майка му Мария за Иосифа, преди да бяха се съединили тя се намери непразна от Светия Дух. А мъжът й Иосиф, понеже беше праведен, а пък не искаше да я изложи, намисли да я напусне тайно. Но, когато мислеше това, ето, ангел от Господа му се яви насъне и каза: Иосифе, сине Давидов, не бой се да вземеш жена си Мария; защото зачнатото в нея е от Светия Дух..
(Матей 1:18-20)
  
...
пълна


16 Януари, 2017
И Мария каза:
- Величае душата ми Господа, И зарадва се духът ми в Господа Спасителя мой. Защото погледна милостиво на низкото положение на слугинята Си;
И, ето, от сега ще ме облажават всичките родове. Защото Силният извърши за мене велики дела; И свето е Неговото име. И, през родове и родове,
Неговата милост. Е върху ония които Му се боят. Извърши силни дела със Своята мишца;
Разпръсна ония, които са горделиви в мислите на сърцето си. Свали владетели от престолите им. И въздигна смирени. Гладните напълни с блага.
А богатите отпрати празни. Помогна на слугата Си Израиля.
За да помни да покаже Милост. (Както бе говорил на бащите ни). Към Авраама и към неговото потомство до века.
(Лука 1:46-55)
  
...
пълна


15 Януари, 2017
И Мария рече: Ето Господната слугиня; нека ми бъде според както си казал. И ангелът си отиде от нея.
(Лука 1:38)
  
...
пълна


14 Януари, 2017
А Мария рече на ангела: Как ще бъде това, тъй като мъж не познавам? И ангелът в отговор й рече: Светият Дух ще дойде върху ти, и силата на Всевишния ще те осени; за туй, и светото Онова, Което ще се роди от тебе, ще се нарече Божий Син. И, ето, твоята сродница Елисавета, и тя в старините си е зачнала син; и това е шестият месец за нея, която се казваше неплодна. Защото за Бога няма невъзможно нещо.
(Лука 1:34-37)
  
...
пълна


13 Януари, 2017
И ето, ще зачнеш в утробата си и ще родиш син, Когото ще наречеш Исус. Той ще бъде велик, и ще се нарече Син на Всевишния; и Господ Бог ще Му даде престола на баща Му Давида. Ще царува над Якововия дом до века; и царството Му не ще има край.
(Лука 1:31-33)
  
...
пълна


12 Януари, 2017
А в шестия месец ангел Гавриил бе изпратен от Бога в галилейския град наречен Назарет, при една девица, сгодена за мъж на име Иосиф от Давидовия дом; а името на девицата бе Мария. И като дойде ангелът при нея, рече: Здравей благодатна! Господ е с тебе, [благословена си ти между жените]. А тя много се смути от думата му, и в недоумение беше какъв ли ще бъде тоя поздрав.хИ ангелът й рече: Не бой се, Марио, защото си придобила Божието благоволение.
 (Лука 1:26-30)
  
...
пълна


11 Януари, 2017
Родословието на Исуса Христа, син на Давида, син на Авраама.
 (Матей 1:1)
  
...
пълна


10 Януари, 2017
Той е преди всичко, и всичко чрез Него се сплотява..
 (Колосяни 1:17)
  
...
пълна


09 Януари, 2017
Имайте в себе си същия дух, който беше и в Христа Исуса; Който, като беше в Божия образ, пак не счете, че трябва твърдо да държи равенството с Бога, но се отказа от всичко, като взе на Себе Си образ на слуга и стана подобен на човеците; и, като се намери в човешки образ, смири Себе Си и стана послушен до смърт, даже смърт на кръст.
 (Филипяни 2:5-8)
  
...
пълна


08 Януари, 2017
Но (сте изкупени) със скъпоценната кръв на Христа, като на агнец без недостатък и пречист, 20Който наистина беше предопределен преди създанието на света, но се яви в скончанието на времената за вас,.
 (1 Петрово 1:19, 20)
 
 
...
пълна


07 Януари, 2017
И никой не е възлязъл на небето, освен Тоя, Който е слязъл от небето, сиреч, Човешкият Син, Който е на небето.
(Йоан 3:13)
 
Защото слязох от небето не Моята воля да върша, а волята на Този, Който Ме е изпратил.
 (Йоан 6:38)
 
...
пълна


06 Януари, 2017
И сега прослави Ме, Отче, у Себе Си със славата, която имах у Тебе преди създанието на света.
(Йоан 17:5)

...
пълна


05 Януари, 2017
Защото ни се роди Дете, Син ни се даде;
И управлението ще бъде на рамото Му;
И името Му ще бъде:
Чудесен, Съветник, Бог могъщ,
Отец на вечността, Княз на мира.
Управлението Му и мирът непрестанно ще се увеличават
На Давидовия престол и на неговото царство,
За да го утвърди и поддържа,
Чрез правосъдие и чрез правда, от сега и до века.
Ревността на Господа на Силите ще извърши това.
(Исая 9:6-7)

...
пълна


04 Януари, 2017
Исус им рече: Истина, истина ви казвам, преди да се е родил Авраам, Аз съм. Тогава взеха камъни да хвърлят върху Му; но Исус се скри и излезе от храма, [минавайки през сред; и така си отиде].
(Йоан 8:58, 59)

...
пълна


03 Януари, 2017
Всичко това чрез Него стана; и без Него не е ставало нищо от това, което е станало. В Него бе животът и животът бе светлина на човеците.
(Йоан 1:3, 4)

...
пълна


02 Януари, 2017
В началото бе Словото; и Словото беше у Бога; и Словото бе Бог.
(Йоан 1:1)

...
пълна


01 Януари, 2017
Но ангелът им рече: Не бойте се, защото, ето, благовестявам ви голяма радост, която ще бъде за всичките люде. Защото днес ви се роди в Давидовия град Спасител, Който е Христос Господ.
(Лука 2:10, 11)

...
пълна


31 Декември, 2016
И ако го попита някой: Какви са тези рани между мишците ти?
Ще отговори: Това са раните, които ми нанесоха в дома на приятелите ми.
(Захария 13:6)

...
пълна


30 Декември, 2016
Като благодарите на Отца, Който ни удостои да участвуваме в наследството на светиите в светлината.
(Колосяни 1:12)

...
пълна


29 Декември, 2016
Ето, и на праведния се въздава на земята, -
Колко повече на нечестивия и на грешния!
(Притчи 11:31)

...
пълна


28 Декември, 2016
Това са ония, които идат от голямата скръб; и са опрали дрехите си, и са ги избелили в кръвта на Агнето.
(Откровение 7:14)

...
пълна


27 Декември, 2016
Господарят му рече: Хубаво, добри и верни слуго! над малкото си бил верен, над многото ще те поставя; влез в радостта на господаря си.
(Матей 25:23)

...
пълна


26 Декември, 2016
Така казва Господ:
Въздържай гласа си от плач
И очите си от сълзи,
Защото делото ти ще се възнагради, казва Господ,
И те ще се върнат от земята на неприятеля.
Има надежда за сетнините ти, казва Господ,
И чадата ти ще се върнат в своите предели.
(Еремия 31:16, 17)

...
пълна


25 Декември, 2016
Тогава ще ги видим лице с лице; сега познавам отчасти, а тогава ще позная напълно, както и съм бил напълно познат.
(1 Коринтяни 13:12)

...
пълна


24 Декември, 2016
АТвоите умрели ще оживеят;
Моите мъртви тела ще възкръснат.
Събудете се и запейте радостно вие, които обитавате в пръстта,
Защото росата Ти е като росата по тревите,
И земята ще предаде мъртвите.
(Исая 26:19)

...
пълна


23 Декември, 2016
А за оня ден и час никой не знае, нито небесните ангели, нито Синът, а само Отец.
(Матей 24:36)

...
пълна


22 Декември, 2016
Но Господ така казва:
Пленниците на силния ще се отнемат,
И користта ще се отърве от страшния;
Защото Аз ще се съдя с оня, който се съди с тебе,
И ще спася чадата ти.
(Исая 49:25)

...
пълна


21 Декември, 2016
Дойдете, люде Мои, влезте в скришните си стаи,
И затворете вратите след себе си;
Скрийте се за един малък миг,
Догдето премине гневът.
(Исая 26:20)

...
пълна


20 Декември, 2016
И в онова време великият княз Михаил, който се застъпва за твоите люде, ще се подигне; и ще настане време на страдание, каквото никога не е бивало откак народ съществува до онова време; и в онова време твоите люде ще се отърват, - всеки, който се намери записан в книгата.
(Даниил 12:1)

...
пълна


19 Декември, 2016
И в устата им не се намери лъжа; те са непорочни.
(Откровение 14:5)18 Декември, 2016
А на Онзи, Който може да ви пази от препъване, и да ви постави непорочни в радост пред Своята слава.
(Юда 1:24)17 Декември, 2016
Защото казва: -
"В благоприятно време те послушах,
И в спасителен ден ти помогнах";
ето, сега е благоприятно време, ето, сега е спасителен ден.
(2 Коринтяни 6:2)16 Декември, 2016
Но твърдата основа, положена от Бога, стои, като има този печат: Господ познава Своите Си и: Всеки, който изповяда Господнето име, да отстъпи от неправдата.
(2 Тимотей 2:19)14 Декември, 2016
Тогава ако някой ви каже: Ето тук е Христос, или: Тука, не вярвайте.
(Матей 24:23)13 Декември, 2016
И като отивате, проповядвайте, казвайки: Небесното царство наближи. Болни изцелявайте, мъртви възкресявайте, прокажени очиствайте, бесове изгонвайте; даром сте приели, даром давайте.
(Матей 10:7, 8)12 Декември, 2016
Търсете Господа, всички кротки на земята,
Които извършвате съдбите Му;
Търсете правда, търсете кротост,
Негли бъдете покрити в деня на гнева Господен.
(Софоний 2:3)11 Декември, 2016
Смирените ще видят и ще се зарадват;
И вие, които търсите Бога, вашето сърце ще се съживи.
(Псалм 69:32)10 Декември, 2016
Пазете се от лъжливите пророци, които дохождат при вас с овчи дрехи, а отвътре са вълци грабители.
(Матей 7:15)09 Декември, 2016
За да бъдете безукорни и незлобливи, непорочни Божии чада всред опако и извратено поколение, между които блестите като светила на света.
(Филипяни 2:15)08 Декември, 2016
Как не се посвених да ви изявя всичко що е било полезно, и да ви поучавам и публично и по къщите.
(Деяния 20:20)07 Декември, 2016
Уви за оня ден!
Защото денят Господен наближи,
И ще дойде като гибел от Всесилния.
(Йоил 1:15)06 Декември, 2016
И тъй, възлюбени, като имаме тия обещания, нека очистим себе си от всяка плътска и духовна нечистота, като се усъвършенствуваме в светост със страх от Бога.
(2 Коринтяни 7:1)05 Декември, 2016
И бъдете свети на Мене; защото Аз, Иеова съм свет, и ви отделих от племената за да бъдете Мои.
(Лeвит 20:26)04 Декември, 2016
Човеците ще примират от страх и от очакване онова, което ще постигне вселената, защото небесните сили ще се разклатят.
(Лука 21:26)03 Декември, 2016
Аз, Исус, изпратих ангела Си, за да ви засвидетелствува това за църквите. Аз съм коренът и потомъкът Давидов, светлата утринна звезда.
(Откровение 22:16)02 Декември, 2016
И като затръби седмият ангел, станаха силни гласове на небесата, които казваха: Световното царство стана царство на нашия Господ и на Неговия Христос; и Той ще царува до вечни векове.
(Откровение 11:15)01 Декември, 2016
Защото зная, че е жив Изкупителят ми,
И че в последно време ще застане на земята.
(Йов 19:25)30 Ноември, 2016
Вие сте виделината на света. Град поставен на хълм не може да се укрие. И когато запалят светило, не го турят под шиника, а на светилника, и то свети на всички, които са в къщи.
(Матей 5:14, 15)29 Ноември, 2016
Очите на Господа са върху праведните,
И ушите Му към техния вик..
(Псалм 34:15)28 Ноември, 2016
Изкупените от Господа ще се върнат,
И ще дойдат с възклицание в Сион;
Вечно веселие ще бъде на главата им;
Ще придобият радост и веселие;
А скръб и въздишане ще побягнат.
(Исая 35:10)27 Ноември, 2016
Понеже смятам, че сегашните временни страдания не заслужават да се сравнят със славата, която има да се открие към нас.
(Римляни 8:18)26 Ноември, 2016
Но придобих милост по тая причина, за да покаже Исус Христос в мене, главния грешник, цялото Си дълготърпение, за пример на ония, които щяха да повярват в Него за вечен живот.
(1 Коринтяни 1:16)24 Ноември, 2016
И тъй, оправдани чрез вяра, имаме мир с Бога, чрез нашия Господ Исус Христос; посредством Когото ние чрез вяра придобихме и достъп до тая благодат, в която стоим, и се радваме поради надеждата за Божията слава.
(Римляни 5:1, 2)24 Ноември, 2016
И Исус пак им рече: Мир вам! Както Отец изпрати Мене, така и Аз изпращам вас.
(Йоан 20:21)23 Ноември, 2016
Вярна и права теглилка да имаш; вярна и права ефа да имаш; за да се продължат дните ти на земята, която Господ твоят Бог ти дава.
(Второзаконие 25:15)22 Ноември, 2016
Но когато даваш угощение, поканвай сиромаси, недъгави, куци, слепи; и ще бъдеш блажен, защото, понеже те нямат с какво да ти отплатят, ще ти бъде отплатено във възкресението на праведните.
(Лука 13:13, 14)21 Ноември, 2016
Да не злословят никого, да не бъдат крамолници, да бъдат нежни и да показват съвършена кротост към всичките човеци.
(Тит 3:2)20 Ноември, 2016
После казва: "Ето, дойдох да изпълня волята Ти".
(Евреи 10:9)19 Ноември, 2016
Тогава боящите се от Господа говореха един на друг;
И Господ внимаваше и слушаше;
И написа се възпоменателна книга пред Него
За ония, които се бояха от Господа,
И които мислеха за името Му.
(Малахия 3:16)18 Ноември, 2016
И ние сме свидетели [Нему] за тия неща, както е и Светият Дух, когото Бог даде на ония, които Му се покоряват.
(Деяния 5:32)17 Ноември, 2016
Не се чуди, че ти рекох: Трябва да се родите отгоре..
(Йоан 3:7)16 Ноември, 2016
Не съм вече на света, а тия са на света, и Аз ида при Тебе, Отче свети, опази в името Си тия, които си Ми дал, за да бъдат едно, както сме и Ние.
(Йоан 17:11)15 Ноември, 2016
Както баща жали чадата си,
Така Господ жали ония, които Му се боят.
(Псалом 103:13)14 Ноември, 2016
На ония, които имат богатството на тоя свят, заръчвай да не високоумствуват, нито да се надяват на непостоянното богатство, а на Бога, Който ни дава всичко изобилно да се наслаждаваме.
(1 Тимотей 6:17)13 Ноември, 2016
Докле имате светлината, вярвайте в светлината, за да станете просветени чрез {Гръцки: Синове на.}* светлината. Това изговори Исус и отиде та се скри от тях.
(Йоан 12:36)12 Ноември, 2016
Той умря за всички, за да не живеят вече живите за себе си, но за Този, Който за тях е умрял и възкръснал.
(2 Коринтяни 5:15)11 Ноември, 2016
Нека познаем Господа, нека следваме да Го познаваме;
Той ще се появи сигурно, както зората,
И ще дойде при нас, както дъжда, както пролетния дъжд, който пои земята.

(Осия 6:3)10 Ноември, 2016
Пътищата й са пътища приятни,
И всичките й пътеки мир.

(Притчи 3:17)09 Ноември, 2016
Уповавай на Господа от все сърце,
И не се облягай на своя разум.

(Притчи 3:5)08 Ноември, 2016
В това се прославя Отец Ми, да принасяте много плод; и така ще бъдете Мои ученици.
(Йоан 15:8)07 Ноември, 2016
...когото Бог постави за умилостивение чрез кръвта Му посредством вяра. Това стори за да покаже правдата Си в прощаване на греховете извършени по-напред, когато Бог дълготърпеше, - за да покаже, казвам правдата Си в настоящето време, та да се познае, че Той е праведен и че оправдава този, който вярва в Исуса.
(Римляни 3:25, 26)06 Ноември, 2016
Защото Христос влезе не в ръкотворено светилище,
образ на истинското, но в самите небеса,
да се яви вече пред Божието лице за нас;
(Евреи 9:24)05 Ноември, 2016
Славно и великолепно е Неговото дело; И правдата Му остава до века.
(Псалми 111:3)04 Ноември, 2016
Всеки, който върши грях, върши и беззаконие, защото грехът е беззаконие.
(1 Йоаново 3:4)03 Ноември, 2016
Защото умряхте, и животът ви е скрит с Христа в Бога. Когато Христос, нашият живот, се яви, тогава и вие ще се явите с Него в слава.
(Колосяни 3:3, 4)02 Ноември, 2016
А Исус напредваше в мъдрост, в ръст и в благоволение пред Бога и човеците.
(Лука 2:52)01 Ноември, 2016
За да се сбъдне реченото чрез пророк Исаия, който казва:
"Той взе на себе Си нашите немощи,
И болестите ни понесе".
(Матей 8:17)31 Октомври, 2016
Бог, обаче, Който е богат с милост, поради голямата любов, с която ни възлюби, даже, когато бяхме мъртви чрез престъпленията си, съживи ни заедно с Христа (по благодат сте спасени),.
(Ефесяни 2:4, 5)30 Октомври, 2016
Тия ще бъдат Мои казва Господ на Силите,
Да! избрана скъпоценност, в деня който определям
И ще бъда благосклонен към тях
Както е благосклонен човек
Към сина, който му работи.
(Малахия 3:17)29 Октомври, 2016
За всичко имам сила чрез Онзи, Който ме подкрепява.
(Филипяни 4:13)28 Октомври, 2016
Отец Ми, Който Ми ги даде, е по-голям от всички; и никой не може да ги грабне от ръката на Отца.
(Йоан 10:29)27 Октомври, 2016
Никак няма да те оставя и никак няма да те забравя
(Eвреи 13:5)26 Октомври, 2016
Oжидайки блажената надежда, славното явление на нашия велик Бог и Спасител Исус Христос.
(Тит 2:13)25 Октомври, 2016
Това, което сме видели и чули, него възвестяваме и на вас, за да имате и вие общение с нас; а пък нашето общение е с Отца и с Неговия Син Исус Христос.
(1 Йоаново 1:3)24 Октомври, 2016
Изпитването на вашата вяра, като е по-скъпоценно от златото, което гине, но пак се изпитва чрез огън, да излезе за хвала и слава и почест, когато се яви Исус Христос.
(1 Петрово 1:7)23 Октомври, 2016
А сега, така казва Господ Творецът ти, Якове,
И Създателят ти, Израилю:
Не бой се, защото Аз те изкупих,
Призовах те по име; Мой си ти.

(Исая 43:1)22 Октомври, 2016
И вие имате пълнота в Него, Който е глава на всяко началство и власт.
(Колосяни 2:10)21 Октомври, 2016
Но пътя на праведните е като виделото на разсъмване,
Което се развиделява, догдето стане съвършен ден.

(Притчи 4:18)20 Октомври, 2016
И от двете страни на реката имаше дърво на живот, което раждаше плод дванадесет пъти, като даваше плод всеки месец; и листата на дърветата бяха за изцеление на народите.
(Откровение 22:2)19 Октомври, 2016
И каза ми: До две хиляди и триста денонощия; тогава светилището ще се очисти.
(Даниил 8:14)18 Октомври, 2016
Колко обичам аз Твоя закон!
Цял ден се поучавам в него.

(Псалом 119:97)17 Октомври, 2016
Понеже съм уверен, че нито смърт, нито живот, нито ангели, нито власти, нито сегашното, нито бъдещето, нито сили, нито височина, нито дълбочина, нито кое да било друго създание ще може да ни отлъчи от Божията любов, която е в Христа Исуса, нашия Господ.
(Римляни 8:38, 39)16 Октомври, 2016
А Бог на мира, Който чрез кръвта на единия вечен завет е въздигнал от мъртвите великия Пастир на овцете, нашия Господ Исус, дано ви усъвършенствува във всяко добро нещо, за да вършите Неговата воля, като действува във вас това, което е угодно пред Него чрез Исуса Христа, Комуто да бъде слава във вечни векове. Амин.
(Евреи 13:20, 21)15 Октомври, 2016
Най-после, заяквайте в Господа и в силата на Неговото могъщество.
(Ефесяни 6:10)14 Октомври, 2016
А от това, което казваме, ето що е смисълът: Ние имаме такъв първосвещеник, Който седна отдясно на престола на Величието в небесата, служител на светилището и на истинската скиния, която Господ е поставил, а не човек.
(Евреи 8:1, 2)13 Октомври, 2016
Каквото око не е видяло, и ухо не е чуло,
И на човешко сърце не е дохождало,
Всичко това е приготвил
Бог за тия, които Го любят.

(1 Коринтяни 2:9)12 Октомври, 2016
Да бъдат всички едно; както Ти, Отче, си в Мене и Аз в Тебе, тъй и те да бъдат в Нас, за да повярва светът, че Ти си Ме пратил.
(Йоан 17:21)11 Октомври, 2016
Твоето слово е светилник на нозете ми,
И виделина на пътеката ми.

(Псалм 119:105)10 Октомври, 2016
Извикай към Мене и ще ти отговоря,
И ще ти покажа велики и тайни неща,
Които не знаеш.

(Еремия 33:3)09 Октомври, 2016
Със съвършено смирение и кротост, с дълготърпение, като си претърпявате един друг с любов.
(Ефесяни 4:2)08 Октомври, 2016
Съветвам те да купиш от Мене злато, пречистено с огън, за да се обогатиш, и бели дрехи, за да се облечеш, та да се не яви срамотата на твоята голота, и колурий, за да помажеш очите си, та да виждаш. Ония, които любя, Аз ги изобличавам и наказвам; затова бъди ревностен да се покаеш.
(Евреи 4:15)07 Октомври, 2016
Защото нямаме такъв първосвещеник, Който да не може да състрадава с нас в нашите немощи, а имаме Един, Който е бил във всичко изкушен като нас, но пак без грях.
(Евреи 4:15)06 Октомври, 2016
И помоли се Елисей, казвайки: Моля Ти се, Господи, отвори му очите за да види. И Господ отвори очите на слугата та видя, и, ето, хълмът бе пълен с огнени коне и колесници около Елисея.
(4 Царе 6:17)05 Октомври, 2016
Ако и да беше Син, пак се научи на послушание от това, което пострада, и като се усъвършенствува, стана причина за вечно спасение за всички, които Му са послушни,.
(Евреи 5:8, 9)04 Октомври, 2016
С вяра се засели в обещаната земя като в чужда, и живееше в шатри, както и Исаак и Яков, наследниците заедно с него на същото обещание. Защото очакваше града, който има вечни основи, на който архитект и строител е Бог..
(Евреи 11:9, 10)03 Октомври, 2016
Разумните ще сияят със светлостта на простора, и ония, които обръщат мнозина в правда като звездите до вечни векове.
(Даниил 12:3)02 Октомври, 2016
И ако сме деца, тогава сме и наследници - наследници на Бога и сънаследници с Христос; и ако страдаме с Него, да се и прославим заедно с Него.
(Римляни 8:17)01 Октомври, 2016
Но сега като се освободихте от греха, и станахте слуги на Бога, имате за плод това, че отивате към светост, на която истината е вечен живот. Защото заплатата на греха е смърт; а Божият дар е вечен живот в Христа Исуса, нашия Господ.
(Римляни 6:22, 23)30 Септември, 2016
На един даде пет таланта, на друг два, на трети един, на всеки според способността му; и тръгна.
(Матей 25:15)29 Септември, 2016
Тогава Исус пак им говори, казвайки: Аз съм светлината на света; който Ме следва няма да ходи в тъмнината, но ще има светлината на живота.
(Йоан 8:12)28 Септември, 2016
Нека прибягнат при закона и при свидетелството!
Ако не говорят според това слово,
Наистина няма зазоряване за тях.
(Исая 8:20)27 Септември, 2016
И, като се намери в човешки образ, смири Себе Си и стана послушен до смърт, даже смърт на кръст.
(Филипяни 2:8)26 Септември, 2016
Като гледаме на Исуса начинателя и усъвършителя на вярата ни, Който, заради предстоящата Нему радост, издържа кръст, като презря срама и седна отдясно на Божия престол.
(Евреи 12:2)25 Септември, 2016
Нека пристъпваме с искрено сърце в пълна вяра, със сърца очистени от лукава съвест {Или: Поръсена от нечиста съвест.}* и с тяло измито в чиста вода.
(Евреи 10:22)24 Септември, 2016
Ето, ида като крадец. Блажен оня, който бди и пази дрехите си, за да не ходи гол, та да не гледат срамотата му.
(Откровение 16:15)23 Септември, 2016
Аз съм живият хляб, който е слязъл от небето. Ако яде някой от тоя хляб, ще живее до века; да! и хлябът, който Аз ще дам, е Моята плът [която Аз ще дам] за живота на света.
(Йоан 6:51)22 Септември, 2016
Защото, ако проповядвам благовестието, няма с какво да се похваля; понеже нужда ми се налага; защото горко ми ако не благовествувам.
(1 Коринтяни 9:16)21 Септември, 2016
Прелюбодейци! не знаете ли, че приятелството със света е вражда против Бога? И тъй, който иска да бъде приятел на света, става враг на Бога..
(Яков 4:4)20 Септември, 2016
Тогава Ти говори на светиите Си чрез видение,
Като каза: Възложих на един силен да даде помощ,
Възвисих едного избран между людете.
(Псалм 89:19)19 Септември, 2016
Преди всичко имайте усърдна любов помежду си, защото любовта покрива множество грехове.
(1 Петрово 4:8)18 Септември, 2016
Който за нас направи грешен {Гръцки: Грях}* Онзи, Който не е знаел грях, за да станем ние чрез Него праведни {Гръцки: Правда}† пред Бога.
(1 Коринтяни 5:21)17 Септември, 2016
Господ е благ, крепост е в ден на бедствие,
И познава уповаващите на него.
(Наум 1:7)16 Септември, 2016
И славата, която Ти Ми даде, Аз я дадох на тях; за да бъдат едно, както и Ние сме едно; Аз в тях, и Ти в мене, за да бъдат съвършени в единство; за да познае светът, че Ти си Ме пратил, и си възлюбил тях както си възлюбил и Мене.
(Йоан 17:22, 23)15 Септември, 2016
Но се отрекохме от тайни и срамотни дела, и не постъпваме лукаво, нито изопачаваме Божието слово, но, като изявяваме истината, препоръчваме себе си на съвестта на всеки човек пред Бога.
(2 Коринтяни 4:2)14 Септември, 2016
Мъже, любете жените си както и Христос възлюби църквата и предаде Себе Си за нея, за да я освети, като я е очистил с водно умиване чрез словото, за да я представи на Себе Си църква славна, без петно, или бръчка, или друго такова нещо, но да бъде света и непорочна..
(Ефесяни 5:25-27)13 Септември, 2016
Съразпнах се с Христа, и сега вече, не аз живея, но Христос живее в мене; а животът, който сега живея в тялото, живея го с вярата, която е в Божия Син, Който ме възлюби и предаде Себе Си за мене.
(Галатяни 2:20)11 Септември, 2016
И тъй, всеки, който изповяда Мене пред човеците, ще го изповядам и Аз пред Отца Си, Който е на небесата. Но всеки, който се отрече от Мене пред човеците, ще се отрека и Аз от него пред Отца Си, Който е на небесата.
(Матей 10:32, 33)10 Септември, 2016
Тъй като някога си бяхте тъмнина, а сега сте светлина в Господа, обхождайте се като чада на светлината;.
(Ефесяни 5:8)09 Септември, 2016
И тъй, всяко нещо, което желаете да правят човеците на вас, така и вие правете на тях; защото това е същината на закона и пророците.
(Матей 7:12)08 Септември, 2016
Искайте, и ще ви се даде; търсете, и ще намерите; хлопайте, и ще ви се отвори.
(Матей 7:7)07 Септември, 2016
Който даде себе си за нашите грехове, за да ни избави от настоящия нечист свят според волята на нашия Бог и Отец.
(Галатяни 1:4)06 Септември, 2016
Търсете Господа и Неговата сила.
Търсете лицето Му винаги.
(1 Летописи 16:11)05 Септември, 2016
Говори тъй също на израилтяните, казвайки: Съботите Ми непременно да пазите; защото това е знак между Мене и вас във всичките поколения, за да знаете, че Аз съм Господ, Който ви освещавам.
(Изход 31:13)04 Септември, 2016
Уповавай на Господа и върши добро;
Така ще населиш земята и ще се храниш с увереност.
(Псалом 37:3)03 Септември, 2016
А те, като гледаха дързостта на Петра и Иоана и бяха вече забележили, че са неграмотни и неучени човеци, чудеха се; и познаха, че са били с Исуса.
(Деяния 4:13)02 Септември, 2016
А, най-после, бъдете всички едномислени, съчувствителни, братолюбиви, милостиви, смиреномъдри.
(1 Петрово 3:8)01 Септември, 2016
Защото истина ви казвам: Докле премине небето и земята, ни една йота, ни една точка от закона няма да премине, докато всичко не се сбъдне.
(Матей 5:18)31 Август, 2016
Утешавайте, утешавайте людете Ми,
Казва вашият Бог.
Говорете по сърцето на Ерусалим, и извикайте към него,
Че времето на воюването му се изпълни,
Че беззаконието му се прости;
Защото взе от ръката Господна
Двойно наказание за всичките си грехове.
(Исая 40:1, 2)30 Август, 2016
Тоя, комуто работата, която е градил, устои, ще получи награда.
(1 Коринтяни 3:14)29 Август, 2016
Кръстът ви да бъде препасан и светилниците ви запалени; и сами вие да приличате на човеци, които чакат господаря си, когато се върне от сватба, за да му отворят незабавно, щом дойде и похлопа.
(Лука 12:35, 36)28 Август, 2016
Ще спомена милосърдията Господни,
Причините за хвалене Господа
За всичко, що ни е подарил Господ,
И за голямата благост към Израилевия дом,
Която им показа според щедростите Си,
И според премногото Си милости.
(Исая 63:7)27 Август, 2016
Но облечете се с Господа Исуса Христа, и не промишлявайте за страстите на плътта.
(Римляни 13:14)26 Август, 2016
За да се прослави във вас името на нашия Господ Исус, и вие в Него, според благодатта на нашия Бог и Господ Исус Христос..
(2 Солунци 1:12)25 Август, 2016
И тъй, като Божии избрани, свети и възлюбени, облечете се с милосърдие, благост, смирение, кротост, дълготърпение.
(Колосяни 3:12)24 Август, 2016
 А  И затова се моля, щото любовта ви да бъде все повече и повече изобилно просветена и всячески проницателна, за да изпитвате нещата, които се различават, та да бъдете искрени и незлобни до деня на Христа, изпълнени с плодовете на правдата, които са чрез Исуса Христа, за слава и хвала на Бога.
(Фиипяни 1:9-11)23 Август, 2016
 А на Този, Който, според действуващата в нас сила, може да направи несравнено повече, отколкото искаме или мислим...
(Ефесяни 3:20)22 Август, 2016
Ето, давам ви власт да настъпвате на змии, и на скорпии, и власт над цялата сила на врага; и нищо няма да ви повреди.
(Лука 10:19)21 Август, 2016
До сега нищо не сте искали в Мое име; искайте и ще получите, за да бъде радостта ви пълна.
(Йоан 16:24)20 Август, 2016
И тъй бъдете съвършени и вие, както е съвършен вашият небесен Отец.
(Матей 5:48)19 Август, 2016
Аз, Господ, го пазя;
Всяка минута ще го поя;
Нощем и денем ще го пазя
За да го не повреди никой.
(Исая 27:3)18 Август, 2016
Искайте от Господа дъжд във време на пролетния дъжд;
И Господ, който прави светкавици,
Ще им даде изобилен дъжд,
И трева всекиму на полето.
(Захария 10:1)17 Август, 2016
Сърце чисто сътвори в мене, Боже,
И дух постоянен обновявай вътре в мене.
(Псалом 51:10)16 Август, 2016
Обаче Аз ви казвам истината, за вас е по-добре да отида Аз, защото, ако не отида, Утешителят няма да дойде на вас; но ако отида, ще ви го изпратя.
(Йоан 16:7)15 Август, 2016
И тъй, както чрез едно прегрешение дойде осъждането на всичките човеци, така и чрез едно праведно дело дойде на всичките човеци оправданието, което докарва живот.
(Римляни 5:18)14 Август, 2016
Но Той биде наранен поради нашите престъпления,
Бит биде поради нашите беззакония;
На Него дойде наказанието докарващо нашия мир,
И с Неговите рани ние се изцелихме.
(Исая 53:5)13 Август, 2016
Аз сам изтъпках лина,
И от племената не бе с Мене ни един човек;
Да! стъпках ги в гнева Си,
И смазах ги в яростта Си,
Тъй че кръвта им попръска дрехите Ми,
И изцапах цялото Си облекло.
(Исая 63:3)12 Август, 2016
Всякога помни завета Си;
Словото е заповядал да стои за хиляда поколения.
(Псалом 105:8)11 Август, 2016
Но ето заветът,
Който ще направя с Израилевия дом
След ония дни, казва Господ:
Ще положа закона Си във вътрешностите им,
И ще го напиша в сърцата им;
Аз ще бъда техен Бог,
И те ще бъдат Мои люде;
И няма вече да учат
Всеки ближния си и всеки брата си,
И да казват: Познайте Господа;
Защото те всички ще Ме познават,
От най-малкия до най-големия между тях, казва Господ;
Защото ще простя беззаконието им,
И греха им няма да помня вече..
(Еремия 31:33, 34)10 Август, 2016
Сега, прочее, ако наистина ще слушате гласа Ми и ще пазите завета Ми, то повече от всичките племена вие ще бъдете Мое собствено притежание, защото Мой е целият свят.
(Изход 19:5)09 Август, 2016
Господ ми се яви отдавна и рече:
Наистина те възлюбих с вечна любов;
Затова продължих да ти показвам милост.
(Еремия 31:3)08 Август, 2016
   Твоят престол, Боже, е до вечни векове;
Скиптърът на Твоето царство е скиптър на правота.
(Псалом 45:6)07 Август, 2016
   Но Господ е в светия Си храм;
Млъкни пред Него, цяла земльо.
(Авакум 2:20)06 Август, 2016
   Драго ми е, Боже мой, да изпълнявам Твоята воля;
Да! законът Ти е дълбоко в сърцето ми.

(Псалом 40:8)05 Август, 2016
  Като ни е предопределил да Му бъдем осиновени чрез Исуса Христа, по благоволението на Своята воля, за похвала на славната Си благодат, с която ни е обдарил във Възлюбения Си,.
(Ефесяни 1:5, 6)04 Август, 2016
  "Ето девицата ще зачне и ще роди син;
И ще го нарекат Емануил"
(което значи, Бог с нас).

(Матей 1:23)03 Август, 2016
И на нея се позволи да се облече в светъл и чист висон; защото висонът е праведните дела на светиите.
(Откровение 19:8)02 Август, 2016
 Небесното царство прилича на квас, който една жена взе и замеси в три мери брашно, докле вкисна всичкото.
(Матей 13:33)01 Август, 2016
Ето Божието царство е всред вас..
(Лука 17:21)30 Юли, 2016
 Славословете Господа; призовавайте името Му;
Възвестявайте между племената делата Му.
Пейте Му, славословете Го;
Говорете за всичките Му чудесни дела.

(Псалом 105:1, 2)27 Юли, 2016
 Защото Христовата любов ни принуждава, като разсъждаваме така, че, понеже един е умрял за всичките, то всички са умрели.
(2 Коринтяни 5:14)26 Юли, 2016
Ако се допра до дрехата Му, ще оздравея.
(Матей 9:21)23 Юли, 2016
Тогава князете и сатрапите се стараеха да намерят причина против Даниила относно делата на царството; но не можаха да намерят никаква причина или вина, защото той бе верен, и в него не се намери никаква погрешка или вина.
(Даниил 6:4)19 Юли, 2016
А Исус му каза: Никой, който е турил ръката си на ралото и гледа назад, не е годен за Божието царство.
(Лука 9:62)15 Юли, 2016
Защото нашата борба не е срещу кръв и плът, но срещу началствата, срещу властите, срещу духовните сили на нечестието в небесните места.
(Ефесяни 6:12)14 Юли, 2016
  А Давид рече на Саула: Слугата ти пасеше овците на баща си; и когато дойдеше лъв или мечка та грабнеше агне от стадото, аз го подгонвах та го поразявах, и отървавах грабнатото от устата му; и когато се дигнеше върху мене, хващах го за брадата, поразявах го, и го убивах..
(1 Царе 17:34, 35)12 Юли, 2016
А в ония дни, когато детето Самуил слугуваше Господу пред Илия, слово от Господа беше рядкост, и нямаше явно видение.
(1 Царе 3:1)05 Юли, 2016
 Защото съм го избрал {Еврейски: познал. Вж. Амос 3:2}*, за да заповяда на чадата си и на дома си след себе си да пазят Господния път, като вършат правда и правосъдие, за да направи Господ да стане с Авраама онова, което е говорил за него.
(Битие 18:19)